Info 0

Historie

At helse og omsorg, på et eller annet sett, har funnes like lenge som menneskene er selvklart. Men om man går tilbake til 2500 år siden i Hellas så finner vi Hippokrates. Han ses på som Faren av medisin. Men i Norge finnes det ikke like mange minner om helse og omsorg før kristen tid. Fokuset på helse og omsorgen kom med klostrene under 1000-tallet. Her tok man hånd om de syke og gamle som ble behandlet av nonner og munker. En stor til for helse og omsorg var på 1700-tallet med opplysningstiden og fremgangen innen medisin og vitenskap. Nå ble Norge en verdensleder innen helse og omsorg. På 1800-tallet kom ytterlige et oppløfte for helse og omsorg da man begynte med å vaksinere og gjøre folk oppmerksom på hygiene. Den aller første sykepleierskolen innrettet i 1860 i London. Takket være helse og omsorgs oppløfte gjennom historien har vi idag stor kunnskap om helse, omsorg, medisin og evnen til å utvikle helsevesenet.

Omsorgsarbeider

Omsorgsarbeider, yrkesutøver som gir nødvendig praktisk hjelp og pleie for å dekke det daglige behovet hos personer med nedsatt helsetilstand, funksjonshemninger eller andre problemer. Vanlige arbeidssteder er kommunale, hjemmebaserte tjenester og ulike typer institusjoner. Opplæringen skjer normalt ved to år i videregående skole og to år i lære i bedrift eller institusjon. Opplæringen på arbeidsplassen avsluttes med en fagprøve. Faget inngår nå i det bredere faget

Helsefagarbeider

En Helsefagarbeider (tidligere kalt hjelpepleier) har som oppgave å pleie ulike pasient- eller brukergrupper. Oppgavene inkluderer forebygging, behandling som ikke involverer parenterale medisiner, habilitering og rehabilitering. Helsefagarbeideren skal utføre og hjelpe til med oppgaver som har sammenheng med pasientens eller brukerens daglige gjøremål, delta i miljøarbeid og ellers i det lokale behandlingsopplegget i en institusjon. Helsefagarbeiderfaget er et programområde som velges på videregående skole Vg2 og bygger på helse- og sosialfag Vg1. Etter to år i skole følger to år i lære. Tilbudet tilbys i alle fylker. Det finnes andre veier til fagbrev, blant annet som praksiskandidat eller ved å få vurdert realkompetanse fra alternativ yrkeserfaring.

Sykepleier

Sykepleier eller sjukepleier (tidligere sykepleierske eller sykesøster) er yrkestittel som benyttes av personer med høyere utdanning i sykepleie. Sykepleiere jobber i alle deler av helsetjenesten, og er sammen med annet helsepersonell ansvarlige for sikkerheten og rekonvalesensen til akutt eller kronisk syke eller skadde mennesker, forebyggende helsetiltak, og behandling av livstruende tilstander i mange forskjellige helsesammenhenger. Sykepleiere har en nøkkelfunksjon innen pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Sykepleierens særegne funksjon er ifølge Norsk sykepleierforbund "å fremme helse og hjelpe personer som har eller kan bli utsatt for sykdom/helsesvikt, med å ivareta sine grunnleggende behov". Sykepleierutdanningen i Norge er treårig, og nyutdannede sykepleiere i dag har bachelorgrad i sykepleie. I dag er det 46 høgskoler som tilbyr sykepleierutdanning. Det er også mulig å studere sykepleie utenlands, men studenten må da søke spesielt om autorisasjon for å få jobbe i Norge.

Spesialsyepleier

Spesialisering skjer ofte etter at sykepleiernen har jobbet i noen år. For de fleste spesialutdanningene er det krav om to års klinisk erfaring som sykepleier før en kan begynne på videreutdanning. Utdanning som gir spesialistkompetanse i sykepleie skjer veduniversiteter og høgskoler og fører i flere tilfeller til en mastergrad. Utdanningen tar fra 1,5 år til 2 år. Noen sykepleiere er spesialsykepleiere, med etter- og videreutdanning i spesialfelter som anestesisykepleie, intensivsykepleie, nevrosykepleie, barnesykepleie, operasjonssykepleie, aldring- og eldreomsorg eller psykiatrisk sykepleie for å nevne noen.

Jordmor

Jordmor er en helseprofesjon. Jordmødre er sykepleiere med toårig spesialutdannelse. De arbeider vanligvis ved fødeavdelinger på sykehus og bistår med fødselshjelp, svangerskapskontroll og oppfølging av mor og barn. De siste årene er det ansatt mange kommunejordmødre som gjør svangerskapskontroller og følger fødende under lengre transport til sykehus. I Norge tilbys utdannelsen ved HiAK, HiVE, HiTø, HiST og HiB. Tittelen «jordmor» brukes av begge kjønn. Begrepet «jordmor» oppsto fordi fødselen tidligere foregikk på jordgolvet. Fødselshjelperen ble da kalt «jordmor».

Lege

En lege er en person som utøver faget medisin, eller mer spesifikt humanmedisin, det vil si har som yrke å forebygge, diagnostisere og behandle sykdommer hos mennesker. Det norske ordet lege er avledet av verbet å lege, det vil si helbrede. I dagligtale kan en lege også omtales som doktor, men dette er kun en riktig betegnelse dersom legen har tatt doktorgrad. Lege er et av verdens eldste yrker og finnes i forskjellige former i nær sagt alle kulturer. Medisinfaget slik man kjenner det idag har utviklet seg gradvis siden oldtiden. De siste århundrene har legeyrket blitt svært spesialisert. I det meste av verden er tittelen lege beskyttet, og forbeholdt personer med offentlig godkjennelse som har fullført et lengre universitetsstudium i medisin samt oppfyller visse andre betingelser. I Norge er tittelen lege forbeholdt personer som har autorisasjon eller midlertidig lisens. Det kreves utdannelse tilsvarende cand.med. samt fullført turnustjeneste (på 1½ år) for å få autorisasjon i Norge. I Norge tilbys utdannelse innen medisin ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Universitetet i Tromsø. Utdannelsen har i Norge en normert studietid på 6 eller 6 og et halvt år, og fører frem til den akademiske tittelenCandidata/candidatus medicinae (cand. med.).

Fysioterapeut

En fysioterapeut behandler og forebygger sykdommer og skader i bein, ledd, muskler og sener. Som fysioterapeut har du kunnskap om kroppens bevegelser og funksjoner. Fysioterapeuten kartlegger pasientens behov for behandling, opptrening og rehabilitering. Målet er at pasienten utvikler, gjenvinner eller holder ved like funksjonsevnen, og dermed forbedrer helse og livskvalitet. Det tar fire år å bli autorisert som fysioterapeut; tre år på fysioterapeututdanningen ved en av fire høyskoler i Norge eller ved universitet, og et siste år som utgjør obligatorisk turnustjeneste Det finnes også private utdanningstilbud for å bli fysioterapeut, og som kombinerer studiet med utdannelse i utlandet. Masterutdanning kan ta to år på heltid eller lenger tid på deltid.

Utrustning

Som helsepersonell behøver man instrumenter eller annen utrustning for kunne utføre sin jobb. Eksempel på hva de ulike yrkene har for utrustning finner du her. Sykepleieren har i sin basisutrustning en sykepleierklokke også kalt søsterur eller helseklokke. Utover det bruker de et stetoskop. Stetoskopet finnes i fargede varianter og nøytrale varianter. Med et stetoskop kan man høre på pasientens hjerte og lunger. Man kan kjøpe både billige og dyre stetoskop, men det spiller ingen stor rolle hvilket man kjøper pga stort sett alle stetoskop er av samme konstruksjon. I sin Arbeidsuniform har de en pennlomme. Pennlommen funger som beskyttelse mot sine egne penner så de ikke lekker blekk på din uniform. Pennlommen er akkurat som søsterur, sykepleierklokke og stetoskop den fins i i en frekk farge for å matche sykepleierens personlighet. Utover detter har sykepleieren  ID-kortholder og kanskje en blodtrykksmansjett som også kalt blodtrykkemåler. Disse er akkurat som sykepleierklokken oftest i en fresh farge. Mer har det blitt vanligere for dem å bruke støttestrømper på jobben. Disse støttestrømpene er oftest farget men kanskje til og med stripete. Støttestrømpene fungerer som en beskyttelse mot svulme ben om man går mye om dagen. Støttestrømpene er gjort av bomull oftest, men det kan også være nylonstrømper. En lege bruker nesten samme utstyr som en sykepleier. Legen har også et søsterur også kalt sykepleierklokke. Og akkurat som sykepleieren har legen et stetoskop, pennlomme, ID-kortholder og blodtrykksmansjett. Det er ikke bare leger og sykepleiere som bruker denne utrustningen. Til og med helsefagarbeider, jordmor, spesialsykepleier, pleie assistent, fysioterapeut og mange flere. Alle kan bruke disse produktene. Det er bare opp til deg å velge ut den utrustningen du vil ha.

Støttestrømper-Klikk her for mer informasjon om støttestrømper

Er du interessert i å vite mer om funksjonen av støttestrømpene klikk på teksten over.